Організація та менеджмент фізичної культури
Бондар Анастасія

Організація та менеджмент фізичної культури

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація та менеджмент фізичної культури»  є формування знань щодо загальних закономірностей організації діяльності та менеджменту у сфері фізичної культури і спорту, а також набуття практичних навичок менеджера фізкультурно-спортивної організації.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація та менеджмент фізичної культури»  є:

-                     формування у студентів знань щодо теорії науки управління;

-                     ознайомлення студентів з законами та закономірностями управління;

-                     формування у студентів знань щодо управління персоналом;

-                     формування у студентів знань щодо характеристики сфери фізичної культури і спорту як соціальної системи;

-                     формування у студентів вміння планувати свою діяльність на близьку, середню та дальню перспективу;

-                     підготовка студентів до виконання творчих завдань в управлінській діяльності;

-                     розвиток вміння працювати з документами;

-                     формування у студентів відповідної культури поведінки, вміння працювати у групі.

 

Компетентності та очікувані результати навчання

 

Навчальна дисципліна «Організація та менеджмент фізичної культури» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей:

-       здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з наукової організації праці робітників у сфері фізичної культури і спорту;

-       здійснювати управління кадровими ресурсами фізкультурно-спортивних організацій різних форм власності;

-       вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів;

-       встановлювати критерії, за якими фізкультурно-спортивна організація визначає подальші напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

-       здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;

-       здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації;

-       вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління фізкультурно-спортивною організацією;

-       навички формування та демонстрації лідерських якостей;

-       здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

-       здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом;

-       здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;

-       здатність до управління організацією, її змінами;

-       вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

Очікувані результати навчання:

Знати:

-          теоретичні основи менеджменту фізичної культури;

-          економічні основи менеджменту фізичної культури;

-          організаційну систему управління сфери фізичної культури та спорту;

-          основи ринкових відносин у сфері фізичної культури;

-          методологію маркетингу  у сфері фізичної культури та спорту;

-           основи контрактування у сфері фізичної культури  і спорту та інвестиційного менеджменту у сфері фізичної культури та спорту;

-          основні етапи проектування і вибір інвестиційного  проекту;

-          основи стратегічного    менеджменту   розвитку    сфери   фізичної культури і спорту.

Вміти:

-          застосовувати методику системного підходу для аналізу системи управління сфери фізичної культури та спорту;

-          розробляти управлінську документацію;

-          розробляти, приймати та впроваджувати управлінські рішення щодо діяльності фізкультурно-спортивних організацій;

-          розробляти організаційні технології щодо проведення кадрової політики у сфері фізичної культури.