Менеджмент у спорті
Бондар Анастасія

Менеджмент у спорті

Метою дисципліни «Менеджмент у спорті» є поглиблене вивчення здобувачами освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти особливостей менеджменту фізкультурно-спортивних організацій в сучасних ринкових умовах, який полягає у забезпеченні раціонального використання ресурсів для досягнення максимальних результатів з мінімальними витратами і потребує творчого пошуку ефективних рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент у спорті»  є засвоєння здобувачами освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти знань щодо впровадження державної політики на національному і регіональному рівні розвитку фізичної культури і спорту; оволодіння сучасними методами управління фізкультурно-спортивною організацією; опанування процесу та змісту реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху; обґрунтування механізму та процесу управління фізкультурно-спортивною організацією в ринкових умовах.

 

Компетентності та очікувані результати навчання

 

Навчальна дисципліна «Менеджмент у спорті» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей:

Здатність аналізувати актуальні проблеми у сучасній сфері фізичної культури і спорту та визначати ключові тренди й перспективи її розвитку

Здатність до розуміння наукових теорій та концепцій,  використання сучасних методів та технологічних рішень, необхідних для розв’язання інноваційних задач у сфері фізичної культури і спорту.

Здатність до практичного вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту.

Здатність забезпечувати ефективне управління окремими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.

Здатність прогнозувати діяльність фізкультурно-спортивної організації.

Здатність здійснювати підприємницьку діяльність у сфері фізичної культури і спорту. 

Орієнтуватися у законах ринку фізкультурно-спортивних послуг.

Очікувані результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни здобувачами освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти повинен вміти:

Розробляти заходи з вирішення організаційних, методичних, кадрових проблем в обраному напрямі фізичної культури і спорту.

Оцінювати ризики та враховувати різні види відповідальності при виборі альтернатив вирішення практичних завдань професійної діяльності.

Дискутувати з проблематики сфери фізичної культури і спорту, аргументувати власну точку зору з використанням сучасних наукових досягнень.

Вміти аналізувати та планувати обсяги результатів діяльності, ресурсного потенціалу фізкультурно-спортивної організації; основних результативних показників діяльності фізкультурно-спортивної організації та порядок їх формування та використання.

Обґрунтовувати проекти управлінських рішень для забезпечення ефективної діяльності окремих суб’єктів сфери фізичної культури і спорту.

Виконувати основні функції менеджменту у сфері фізичної культури та спорту.

Застосовувати методику розробки стратегії розвитку фізкультурно-спортивної організації; складати управлінську документацію; розробляти, приймати та впроваджувати стратегію  фізкультурно-спортивної організації.