Біомеханіка
Єгорова ОленаАшанин Владимир

Біомеханіка

Програма навчальної дисципліни «Біомеханіка» складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), спеціалізації 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

 Обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни «Біомеханіка» відводиться 180 годин 6 кредитів ЄКТС.