Адаптивний спорт 4 курс денна форма
Мішин МаксимТаран ЛарисаШевченко Маргарита

Адаптивний спорт 4 курс денна форма

Обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни «Адаптивний спорт» відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС.

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Адаптивний спорт» – теоретичні та методичні основи підготовки спортсменів з інвалідністю

Передумови вивчення навчальної дисципліни  система знань сучасної підготовки спортсменів

Міждисциплінарні зв’язки «Олімпійський спорт», «Професійний спорт» «Загальна теорія підготовки спортсменів»

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Адаптивний спорт»  є теоретична підготовка студентів щодо особливостей організаційних, програмно-нормативних та методичних основ спорту осіб з інвалідністю, в т.ч. паралімпійського, дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адаптивний спорт» є формування у студентів цілісного розуміння мети, завдань та функцій спорту осіб з інвалідністю, як найважливішого засобу позитивної інтеграції їх у сучасне суспільство; формування професійного світогляду майбутніх фахівців, основ знань і навичок організації тренувань та проведення змагань серед спортсменів різних нозологій.

Компетентності та очікувані результати навчання

Навчальна дисципліна «Адаптивний спорт» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей: здатність розуміти значення адаптивного спорту як невідємної частини олімпійського руху; готовність до формування світогляду, інтересу і пізнавальної активності до проблем адаптивного спорту, засновані на особистісно-орієнтованої аксіологічній концепції ставлення до осіб з інвалідністю; освоєння основ фундаментальних знань теорії і організації адаптивного спорту, цілісне осмислення професійної діяльності, методологічних підходів, загальних закономірностей даного виду соціальної практики.

Очікувані результати навчання: Знати: відмінні риси адаптивного спорту, конкретизацію мети, завдань, функцій і принципів адаптивного спорту; класифікацію основних напрямків розвитку адаптивного спорту; моделі змагальної діяльності, що застосовуються в адаптивному спорті; принципи класифікації, систему організації і проведення класифікації осіб, що займаються адаптивним спортом. Вміти: застосовувати у практичній діяльності одержані знання, використовувати сучасні засоби і методи спортивного тренування в підготовці спортсменів з інвалідністю до участі у змагальній діяльності як на національному, так і на міжнародному рівні.