Менеджмент фізичної культури
Бондар Анастасія

Менеджмент фізичної культури

Навчальна дисципліна «Менеджмент фізичної культури» є складовою частиною комплексної підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент та маркетинг фізичної культури і спорту».

Метою вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент фізичної культури»  є поглиблене ознайомлення здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з особливостями сучасного менеджменту, який полягає в його направленості на забезпечення раціонального використання ресурсів фізкультурно-спортивної організації та сфери фізичної культури і спорту в сучасних ринкових умовах, досягненні оптимальних кінцевих результатів з мінімальними витратами і потребує творчого пошуку нових рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент фізичної культури»  є засвоєння здобувачами освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти знань державної політики щодо впровадження національної і регіональної програм розвитку фізичної культури і спорту; оволодіння сучасними методами управління фізкультурно-спортивною організацією; опанування процесу та змісту реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху; обґрунтування механізму та процесу управління фізкультурно-спортивною організацією в ринкових умовах.

Навчальна дисципліна «Менеджмент фізичної культури» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей:

Здатність організовувати діяльність та забезпечувати ефективне управління окремими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.

Здатність використовувати під час виконання професійних завдань базові знання щодо реалізації основних функцій управління та прийняття ефективних управлінських рішень.

Здатність здійснювати підприємницьку діяльність у сфері фізичної культури і спорту. 

Орієнтуватися у законах ринку фізкультурно-спортивних послуг та їх класифікації

Очікувані результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти повинен знати:

- особливості дії соціально-економічних законів і вплив на ринкових відносин на діяльність фізкультурно-спортивних організацій;

- механізм правового регулювання діяльності фізкультурно-спортивних організацій;

- механізм реалізації основних функцій, методів, та принципів організаційно-управлінської діяльності;

- основи менеджменту щодо реалізації фізкультурно-спортивних послуг.

Вміти:

- планувати, прогнозувати, координувати, стимулювати, організовувати і контролювати роботу в державних та громадських фізкультурно-спортивних організаціях;

- поставити мету та завдання спеціалістам, скласти бізнес-план організації;

- підготувати і провести ділову нараду та засідання колегіальних органів фізичної культури і спорту та прийняти рішення;

- обрати найбільш ефективні методи управління для виконання цілей і завдань;

- проводити консультації, ділові бесіди, збори, наради.