Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (олімпійський та професійний спорт)
Мішин МаксимТаран ЛарисаШевченко Маргарита

Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (олімпійський та професійний спорт)

1.                  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 11

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Обов’язкова дисципліна

 

Форма здобуття освіти:

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

денна

заочна

Кількість модулів – 11

Ступінь вищої освіти

Магістр

Рік підготовки:

1,2

1,2

Загальна кількість годин – 330

Семестр

1,2,3

2,3

Лекції:

38 годин

20 години

Практичні:

84 годин

46 годин

Семінарські:

20 годин

 

Самостійна робота:

188 годин

264годин

Форма підсумкового контролю:

2 семестр – залік;

3 семестр - екзамен

2 семестр – залік;

3 семестр - екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 43%: 57%

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: оволодіння професійно-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, необхідними в роботі тренера-викладача при підготовці кваліфікованих баскетболістів.

Реалізація програми здійснюється у I, II та III семестрах навчання в магістратурі та передбачає рішення наступних завдань:

Ø    формування професійного світогляду в процесі аналізу та вивчення сучасних технологій підготовки в обраному виді спорту;

Ø    сприяння придбанню студентами теоретичних знань з проблем сучасних технологій підготовки у спорті вищих досягнень;

Ø       формування фахових навичок у сфері олімпійського і професійного спорту та їх цілеспрямоване використання за умов застосування сучасних технологій підготовки спортсменів в баскетболі.

    В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

Ø    принципи, мету, завдання, засоби та методи спортивної діяльності тренера у педагогічному, медико-біологічному, соціально-психологічному і інформаційному аспекті діяльності;

Ø    прийоми керування спортсменом і спортивною командою у невизначених непередбачуваних нестандартних умовах навчально-тренувального і змагального процесі;

Ø    особливості професійної тренерської діяльності у навчально-тренувальному і змагальному процесі із спортсменами різного віку, статі і кваліфікації.

    вміти:

Ø    розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми обраного виду спорту  у процесі підготовки спортсменів, що передбачає застосування теорій та методів наук із загальних і професійних циклів і характеризується комплексністю та системністю;

Ø    орієнтуватися у застосуванні основних теоретичних положень та технологій;

Ø     розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в обраній спортивній спеціалізації;

Ø демонструвати знання наукової педагогічної термінології та уміння виявляти шляхи застосування педагогічних знань у практиці професійної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна теорія підготовки спортсмена, Теорія і методика обраного виду спорту, психологія, фізіологія спорту.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи сучасного спорту вищих досягнень

Тема 1. Загальна характеристика сучасної теорії підготовки висококваліфікованих спортсменів.

Основні різновиди олімпійського і професіонального спорту, їх зв'язок та взаємодія. Основні класіфікації олімпійських і професійних видів спорту, враховуючи особливості тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, структуру їх рухових дій та взаємодій, географічний розподіл та програму змагань.

Тема 2. Особливості олімпійського і професіонального спорту та їх відмінність. Професіоналізація сучасного олімпійського спорту.

Специфічна термінологія, мета. Задачі та основні функції сучасного професійного спорту.

Змістовий модуль 2. Система змагальної діяльності у спорті вищих досягнень.

Тема 1. Загальні уявлення про змагальну діяльність в спорті вищих досягнень.

Головні вимоги до умов проведення змагань з баскетболу в спорті вищих досягнень. Головні вимоги до визначення результату змагальної діяльності спортсменів.

Тема 2. Види та умови спортивних змагань, їх провідна роль у загальній системі підготовки висококваліфікованих спортсменів.

Основні вимоги до стратегії і тактики змагальної діяльності. Критерії економічної ефективності системи змагань в професійному спорті.

Змістовий модуль 3. Система підготовки спортсменів у спорті вищих досягнень

Тема 1. Загальна характеристика сучасної системи підготовки висококваліфікованих спортсменів та основні напрямки її удосконалення.

Мета, завдання та засоби сучасної системи підготовки спортсменів. Основні методи підготовки кваліфікованих спортсменів. Специфічні принципи сучасної системи підготовки спортсменів Характеристика навантажень та їх вплив на організм спортсменів. Регулювання процесів стомлення та відновлення в системі підготовки спортсменів.

Змістовий модуль 4. Загальні вимоги до фізичної та технічної підготовки.

Тема 1. Особливості фізичної підготовки у спорті вищих досягнень. Спеціальна працездатність у спорті. Морфофункціональна спеціалізація організму спортсмена.

Характеристика  методів та засобів  спеціальної  фізичної підготовки.

Тема 2. Загальна характеристика технічної майстерності спортсменів. Структура, критерії та результативність спортивної техніки.

Етапи та стадії технічної підготовки спортсменів. Методи удосконалення техніки спортсменів високої кваліфікації.

Змістовий модуль 5. Тактична та психологічна підготовка висококваліфікованих спортсменів.

Тема 1. Загальна характеристика тактичної підготовки спортсменів. Структура та основні напрямки тактичної майстерності спортсменів.

Шляхи удосконалення тактичного мислення спортсменів.

Тема 2. Загальна характеристика психологічної підготовки спортсменів та основні напрямки її удосконалення.

Провідна роль тренера в управлінні стартовим станом спортсменів.

Змістовий модуль 6. Структура та методика побудови процесу підготовки спортсменів.

Тема 1. Загальні положення та структура багаторічного процесу спортивного удосконалення.

Основні етапи, напрямки, динаміка навантаження та побудова процесу підготовки.

Тема 2. Загальна структура занять, їх навантаження та спрямованість. Типи та організація занять.

Особливості побудови мікроциклів, їх структура та типии. Структура, типи мікроциклів та мезоциклів. Особливості побудови тренувального процесу підготовки в одному занятті. Структура та періодизація річного процесу підготовки.

Змістовий модуль 7. Основи управління та контролю в спорті вищих досягнень.

Тема 1. Загальні положення управління в сучасному спорті вищих досягнень.

Особливості управління в обраному виді спорту.

Тема 2. Характеристика основних видів контролю як основи управління в спорті. Вимоги до показників контролю.

Характеристика основних видів контролю у тренувальному процесі.

Змістовий модуль 8. Системи спортивного відбору та орієнтації олімпійських та професійних видах спорту.

Тема 1. Загальна характеристика спортивного відбору та орієнтації обдарованих спортсменів.

Характеристика методів спортивного відбору та орієнтації спортсмені на різних етапах спортивного вдосконалення. Особливості спортивного відбору та орієнтації у спорті вищих досягнень.

Тема 2. Критерії та етапи відбору, зв'язок з етапами багаторічної підготовки. Характеристика етапів відбору. Особливості відбору в олімпійському спорті.

Зв'язок спортивного відбору з етапами багаторічної підготовки. Особливості системи відбору в професійному спорті ( «драфт» та інши).

Змістовий модуль 9. Прогнозування та моделювання в спорті вищих досягнень.

Тема 1. Загальні положення моделювання та прогнозування в спорті вищих досягнень

Характеристика основних видів моделей в сучасному спорті вищих досягнень Методи прогнозування спортивних досягнень кваліфікованих спортсменів Особливості моделювання та прогнозування в спорті вищих досягнень.

Змістовий модуль 10. Використання позатренувальних та позазмагальних факторів у спорті вищих досягнень.

Тема 1. Характеристика, напрями використання та планування засобів відновлення та стимуляції працездатності

Тренування в умовах середньогір’я, високогір’я та штучної гіпоксії. Підготовка та участь у змаганнях при високих та низьких температурах. Травматизм та захворювання в спорті. Допінг та боротьба з його використанням. Особливості впливу факторів прямого та опосередкованого впливу на кінцевий спортивний результат.

Змістовий модуль 11. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та змагань в олімпійських та професійних видах спорту.

Тема 1. Спортивний інвентар та обладнання місць підготовки та проведення змагань.

Особливості спортивного інвентарю та обладнання. Тренажери в системі підготовки кваліфікованих спортсменів. Особливості використання тренажерів.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

Денна форма здобуття освіти

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

 

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Теоретичні основи сучасного спорту вищих досягнень

Тема 1. Загальна характеристика сучасної теорії підготовки висококваліфікованих спортсменів.

8

2

2

 

 

4

Тема 2. Особливості олімпійського і професіонального спорту та їх відмінність. Професіоналізація сучасного олімпійського спорту.

18

2

4

2

 

10

Разом за змістовим модулем 1

26

4

6

2

 

14

Модуль 2. Система змагальної діяльності у спорті вищих досягнень

Тема 1. Загальні уявлення про змагальну діяльність в спорті вищих досягнень.

16

2

6

 

 

8

Тема 2. Види та умови спортивних змагань, їх провідна роль у загальній системі підготовки. висококваліфікованих спортсменів.

16

2

4

2

 

8

Разом за змістовим модулем 2.

32

4

10

2

-

16

Модуль 3. Система підготовки спортсменів у спорті вищих досягнень

Тема 1. Загальна характеристика сучасної системи підготовки висококваліфікованих спортсменів та основні напрямки її удосконалення.

30

4

8

2

-

16

Разом за змістовим модулем 3.

30

4

8

2

-

16

Модуль 4. Загальні вимоги до фізичної та технічної підготовки

Тема 1. Особливості фізичної підготовки у спорті вищих досягнень. Спеціальна працездатність у спорті. Морфофункціональна спеціалізація організму спортсмена.

8

2

2

-

-

4

Тема 2. Загальна характеристика технічної майстерності спортсменів. Структура, критерії та результативність спортивної техніки.

4

2

2

-

-

-

Разом за змістовим модулем 4.

12

4

4

-

-

4

Модуль 5. Тактична та психологічна підготовка висококваліфікованих спортсменів

Тема 1. Загальна характеристика тактичної підготовки спортсменів. Структура та основні напрямки тактичної майстерності спортсменів.

24

2

10

2

 

10

Тема 2. Загальна характеристика психологічної підготовки спортсменів та основні напрямки її удосконалення.

12

2

4

2

 

4

Разом за змістовим модулем 5.

36

4

14

4

 

14

Модуль 6. Структура та методика побудови процесу

підготовки спортсменів

Тема 1. Загальні положення та структура багаторічного процесу спортивного удосконалення.

8

2

2

-

-

4

Тема 2. Загальна структура занять, їх навантаження та спрямованість. Типи та організація занять

 

2

8

-

-

16

Разом за змістовим модулем 6

34

4

10

-

-

20

Модуль 7. Основи управління та контролю у спорті вищих досягнень

Тема 1. Загальні положення управління в сучасному спорті вищих досягнень.

18

2

4

 

 

12

Тема 2. Характеристика основних видів контролю як основи управління в спорті. Вимоги до показників контролю

18

2

2

2

 

12

Разом за змістовим модулем 7.

36

4

6

2

-

24

Модуль 8. Системи спортивного відбору та орієнтації олімпійських та професійних видах спорту

Тема 1. Загальна характеристика спортивного відбору та орієнтації обдарованих спортсменів

22

2

4

2

-

14

Тема 2. Критерії та етапи відбору. Зв'язок з етапами багаторічної підготовки. Характеристика етапів відбору. Особливості відбору в професійному спорті.

12

2

4

 

-

6

Разом за змістовим модулем 8.

34

4

8

2

-

20

Модуль 9. Моделювання та прогнозування в спорті вищих досягнень

Тема 1. Загальні положення моделювання та прогнозування в спорті вищих досягнень

34

2

6

2

-

24

Модуль 10. Використання поза тренувальних поза змагальних факторів

Тема 1. Характеристика, напрямки використання та планування засобів відновлення та стимуляції працездатності

36

2

16

2

-

16

Модуль 11. Матеріально-технічне забезпечення підготовки

 та змагань в олімпійських та професійних видах спорту.

Тема 1. Спортивний інвентар та обладнання місць підготовки та проведення змагань.

32

2

6

2

-

22

Разом

330

38

84

20

-

188