Біомеханіка (спеціальність - 017 Фізична культура і спорт)
Олена ЄгороваЯна АлексєнкоВладимир АшанинНаталія ДолгополоваЮлія Іванівна Петренко

Біомеханіка (спеціальність - 017 Фізична культура і спорт)

Навчальна дисципліна «Біомеханіка» складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 017 Фізична культура і спорт, спеціалізацій: 

Тренерська діяльність в обраному виді спорту; 

Менеджмент у спортивній діяльності; 

Фітнес і рекреація.

Обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни «Біомеханіка» відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС.

Статус навчальної дисципліни. Обов’язкова. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Біомеханіка» є механічний рух живих систем, здатних до самоорганізації, а саме людини, її різні види рухової активності, зокрема в системі підготовки спортсменів.