Біомеханічний аналіз рухових дій
Олена ЄгороваНаталія Долгополова

Біомеханічний аналіз рухових дій

Навчальна дисципліна «Біомеханічний аналіз рухових дій» складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 017 Фізична культура і спорт, спеціалізацій: 

Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти;

Психологія у сфері фізичної культури і спорту;

Менеджмент та маркетинг у сфері фізичної культури та спорту.

Обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни «Біомеханічний аналіз рухових дій» відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС.

Статус навчальної дисципліни. Вибіркова.

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Біомеханічний аналіз рухових дій» є механічний рух живих систем, здатних до самоорганізації, а саме людини. Механічний рух є безпосередньою метою рухової дії людини, предметом вивчення та вдосконалення при заняттях різними видами рухової активності, зокрема у навчально-тренувальній та оздоровчій діяльності.