Організація та методика викладання фізичного виховання та спорту у закладах вищої освіти 2 к.
Жук Вячеслав ОлександровичМамешина Маргарита Анатоліївна

Організація та методика викладання фізичного виховання та спорту у закладах вищої освіти 2 к.

Мета: формування фундаментальних знань, умінь та навичок, необхідних в роботі викладача закладів вищої освіти.

Завдання:

1.     Оволодіти знаннями з теорії та методики фізичного виховання та спортивного тренування у закладах вищої освіти.

2.     Вивчити закономірності побудови навчального процесу в основному, спортивному та спеціальному відділеннях ЗВО.

3.     Засвоїти планування та управління (етапне, поточне та оперативне) навчальним процесом у різних відділеннях ЗВО.

4.     Оволодіти навичками проведення навчальних та тренувальних занять під час стажування.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

·        основні поняття теорії фізичного виховання і спортивного тренування та їх сутність;

·        засоби, методи та принципи фізичного виховання у ЗВО;

·        зміст занять з фізичного виховання в різних відділеннях ЗВО;

·        методологічні основи теорії навчання рухових дій;

вміти:

·        розробляти робочу програму з фізичного виховання для студентів основного відділення;

·        розробляти робочу програму з фізичного виховання для студентів спортивного відділення;

·        розробляти робочу програму з фізичного виховання для студентів спеціального відділення;

·        складати конспекти занять з фізичного виховання для студентів основного, спортивного та спеціального відділення ЗВО;

·        складати програми самостійних занять фізичними вправами для студентів різних відділень;

·        планувати засоби і методи контролю підготовленості та функціонального стану студентів.


Оздоровчі методики підвищення працездатності у фізичному вихованні і спорті 2 к.
Жук Вячеслав ОлександровичМасляк Ірина

Оздоровчі методики підвищення працездатності у фізичному вихованні і спорті 2 к.

Дисципліна «Оздоровчі методики підвищення працездатності у фізичному вихованні і спорті» є основною і профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту.

Мета вивчення дисципліни: підвищити знання здобувачів вищої освіти ІІ-го магістерського рівня стосовно застосування оздоровчої фізичної культури в повсякденному житті.

Основні завдання навчальної дисципліни:

1.     привити здобувачам вищої освіти ІІ-го магістерського рівня спеціальні знання, сформувати професійно-педагогічні вміння та навички, необхідні для впровадження різних видів оздоровчої фізичної культури (ОФК) в роботу з людьми різного віку та різного ступеня фізичної підготовленості;

2.     озброїти здобувачів вищої освіти ІІ-го магістерського рівня методичними прийомами для застосування ОФК в різних ланках фізичної практики – в виробничих та учбових колективах, за місцем мешкання, в сфері масового фітнесу та відпочинку;

3.     привити навички творчого планування, проведення, контролю та оцінки ефективності різних форм занять, переважно оздоровчої спрямованості, з основними соціальними та віково-половими контингентами населення.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:

-                     основні поняття теорії оздоровчої фізичної культури та її сутність;

-                     особливості розумово-емоційного перевантаження та його профілактику;

-                     особливості фізичного перевантаження та його профілактику;

-                     засоби, методи, принципи та форми оздоровчої фізичної культури;

-                     характеристику та зміст занять з оздоровчої фізичної культури з різним контингентом населення;

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен вміти:

-                     підібрати комплекси вправ для зняття фізичного або розумово-емоційного перевантаження на робочому місці, вдома;

-                     складати конспекти занять з різних форм занять оздоровчою фізичною культурою для профілактики професійних перевантажень;

-                     складати конспекти занять з різних форм занять оздоровчою фізичною культурою для підвищення працездатності.