Інноваційні підходи та оздоровчі технології в системі вищої освіти
Жук Вячеслав ОлександровичКузьменко Ірина Олександрівна

Інноваційні підходи та оздоровчі технології в системі вищої освіти

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів професійних знань, умінь і навичок, необхідних для роботи у закладах вищої освіти.

 

Основні завдання навчальної дисципліни:

1.   Сформувати у студентів спеціальні знання, виробити професійно-педагогічні вміння та навички, необхідні для впровадження різних видів інноваційної діяльності в процес фізичного виховання.

2.   Озброїти студентів методичними прийомами для застосування інноваційних видів та оздоровчих технологій в ОФК в режимі навчальної роботи та в позаурочний час здобувачів вищої освіти.

3.   Привити навички творчого планування, проведення, контролю та оцінки ефективності різних форм занять з використанням інноваційних підходів та оздоровчих технологій в системі вищої освіти.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:

-       основні різновиди інноваційних підходів та оздоровчих технологій в системі вищої освіти та їх сутність;

-       особливості використання інноваційних видів рухової діяльності у змісті різних форм занять студентів закладів вищої освіти;

-       характеристику та зміст занять з використанням інноваційних підходів та оздоровчих технологій в режимі навчальної роботи та в позаурочний час.

 

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен вміти:

-       підібрати комплекси вправ для занять різними видами інноваційної рухової діяльності в режимі навчальної роботи та в позаурочний час для студентів закладів вищої освіти;

-       складати конспекти навчальних занять, використовуючи засоби інноваційних видів рухової діяльності;

-       складати конспекти ранкової гігієнічної гімнастики та фізкультурної паузи, використовуючи засоби інноваційних видів рухової діяльності;

-       проводити заняття з використанням інноваційних підходів та оздоровчих технологій в режимі навчальної роботи та в позаурочний час для студентів закладів вищої освіти.


Нетрадиційні системи фізичного виховання
Жук Вячеслав ОлександровичКузьменко Ірина Олександрівна

Нетрадиційні системи фізичного виховання

Мета вивчення дисципліни: формування знань, умінь та навичок адаптувати нетрадиційні методики фізичного виховання до практичної діяльності з різними віковими і соціальними верствами населення.

Основні завдання навчальної дисципліни:

–        сформувати систему знань про нетрадиційні системи фізичного розвитку і оздоровлення дітей;

–        сформувати знання про особливості фізкультурно-оздоровчих систем спрямованого впливу на окремі функції та системи організму; системи загартування; дихальні методики оздоровлення людей;

–        опанувати методику проведення занять згідно вимог різноманітних нетрадиційних систем фізичного виховання;

–        виробити вміння проводити навчальні заняття та інші форми  фізичного виховання з використанням нетрадиційних методик навчання, виховання та оздоровлення;

–        сформувати вміння виявляти та аналізувати причини виникнення відхилень у стані здоров’я тих, що займаються.

В результаті вивчення дисципліни здобувач освіти повинен знати:

–        нетрадиційні системи фізичного розвитку і оздоровлення дітей;

–        системи загартування;

–        дихальні методики оздоровлення людей (вольової ліквідації глибокого дихання; ендогенного дихання; ридаючого дихання; умовно - рефлекторного  дихання, тощо);

–        фізкультурно-оздоровчі системи спрямованого впливу на окремі функції та системи організму;

–        методику проведення занять згідно вимог різноманітних нетрадиційних систем фізичного виховання;

–        особливості впровадження засобів нетрадиційних систем фізичного виховання в освітній процес різних закладів освіти.

В результаті вивчення дисципліни здобувач освіти повинен вміти:

–        проводити навчальні заняття та інші форми  фізичного виховання з використанням нетрадиційних методик навчання, виховання та оздоровлення;

–        розробляти науково-методичні рекомендації щодо фізичного удосконалення осіб, що займаються відповідно до їхнього рівня фізичної підготовленості;

–        виявляти та аналізувати причини виникнення відхилень у стані здоров’я тих, що займаються;

–        впроваджувати засоби нетрадиційних систем фізичного виховання в в освітній процес різних закладів освіти;

–        аналізувати ефективність оздоровчих програм і вносити до них відповідні корективи.

 


Організація та методика викладання фізичного виховання та спорту у закладах вищої освіти 1 к.
Жук Вячеслав ОлександровичМамешина Маргарита Анатоліївна

Організація та методика викладання фізичного виховання та спорту у закладах вищої освіти 1 к.

Мета: формування фундаментальних знань, умінь та навичок, необхідних в роботі викладача закладів вищої освіти.

Завдання:

1.     Оволодіти знаннями з теорії та методики фізичного виховання та спортивного тренування у закладах вищої освіти.

2.     Вивчити закономірності побудови навчального процесу в основному, спортивному та спеціальному відділеннях ЗВО.

3.     Засвоїти планування та управління (етапне, поточне та оперативне) навчальним процесом у різних відділеннях ЗВО.

4.     Оволодіти навичками проведення навчальних та тренувальних занять під час стажування.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

·        основні поняття теорії фізичного виховання і спортивного тренування та їх сутність;

·        засоби, методи та принципи фізичного виховання у ЗВО;

·        зміст занять з фізичного виховання в різних відділеннях ЗВО;

·        методологічні основи теорії навчання рухових дій;

вміти:

·        розробляти робочу програму з фізичного виховання для студентів основного відділення;

·        розробляти робочу програму з фізичного виховання для студентів спортивного відділення;

·        розробляти робочу програму з фізичного виховання для студентів спеціального відділення;

·        складати конспекти занять з фізичного виховання для студентів основного, спортивного та спеціального відділення ЗВО;

·        складати програми самостійних занять фізичними вправами для студентів різних відділень;

·        планувати засоби і методи контролю підготовленості та функціонального стану студентів.